วิสัยทัศน์/พันธกิจ

Tabs

วิสัยทัศน์  (Vision)
          ส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรีให้มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร การอ่าน การเขียนถูกต้อง มีทักษะชีวิตคู่คุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้อาชีพติดตัว

 พันธกิจ (Mission)
1. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย
3. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร การอ่าน การเขียนถูกต้อง มีทักษะชีวิตและมีความรู้อาชีพติดตัว
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และวิถีชนเผ่า