Latest News57030145

ขอแสดงความยินดีครูผู้ยุวกาชาดดีเด่น

"ศธจ.เชียงราย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
(๙๙ ปี ยุวกาชาดไทย) ประจำปี ๒๕๖๔"
โดย นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2564 ของจังหวัดเชียงราย และมอบรางวัลครูผู้สอนยุวกาชาดดีเด่น ณโรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

Comments

0 Comments