นางสาววรินดา ขันทะสีมา

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 24/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084-74XXXX
 • Facebook : คุณหญิงวรินดา พับเพียบไทยแลนด์
 • Email : warinda.2529@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 355
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ิBTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่