นางสาวกิ่งกาญจน์ สายสูงเนิน

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 10/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080-67XXXX
 • Facebook :
 • Email : kingkarn.saisung@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7180
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 098798040450798
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่