นายฌัชวิทย์ อินทราราม

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 20/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 064280XXXX
 • Facebook :
 • Email : 63010583001@msu.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 8007
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่