นางสาวลลิตา วงค์วิริยะ

ครูผู้ช่วย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 09/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080125XXXX
 • Facebook :
 • Email : lalita.w.nik@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) นางสาวลลิตา วงค์วิริยะ -