นางสาววลัย บุญเรือง

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 16/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096-44XXXX
 • Facebook : Walai Boonruang
 • Email : managoy.km@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1477
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 097624040450624
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่