ว่าที่ ร.ต.หญิง อชิรญาณ์ สีชา

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 04/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 063-12XXXX
 • Facebook : Achi Achiraya
 • Email : achiraya.sc@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7184
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 97590040450590
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่