นางสาวเมธาพร ญาวิระ

ครูผู้ช่วย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 28/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 097919XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/krumethaporn.yawira.5
 • Email : may.yawira@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 8009
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 04045565264
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่