นายวิชัย พรมชัย

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 23/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098789XXXX
 • Facebook : พรชัย ไชโย
 • Email : chai-chaiyo-9@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7187
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่