นายธนันชัย พิพิธพงศ์สันต์

รองผู้อำนวยการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 21/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091079XXXX
 • Facebook : ํธนันชัย พิพิธพงศ์สันต์
 • Email : thananchai.tp@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 5643
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 167136040450136
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่