นางสาวอุทุมพร มูลคำ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 04/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095-14XXXX
 • Facebook : Uthumporn Moonkham
 • Email : krukloy510210196@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 327
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 166622
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ss.btc

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่