นางสาวณัฐวลัญช์ เรือนสอน

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 27/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 099-26XXXX
 • Facebook :
 • Email : jikijung88@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 787
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 166939040450938
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่