นางสาวณัฐฑิชา บุญมาพิลา

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 25/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091-03XXXX
 • Facebook :
 • Email : natticharboonmapila@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 997
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 097944040450944
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่