นางสาวศิริลักษณ์ สุดแสวง

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 19/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095450XXXX
 • Facebook : siriluck sudsawaeng
 • Email : siriluck2237@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 3661
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่