นางสาวภิญญดา ไชยวัง

ครูผู้ช่วย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 24/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087542XXXX
 • Facebook :
 • Email : pinyada.cha@crru.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 8005
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 62109000028921
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่