นายธนาคม อภิวงค์

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 09/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098-79XXXX
 • Facebook : Thakom Nan
 • Email : Thana.9999@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 5423
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่