นางสาวเกศรินทร์ แสนคำหล่อ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 14/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080-06XXXX
 • Facebook :
 • Email : ketsarin.sae@crru.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 8008
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 04045-66-136
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่