ข้อมูลโรงเรียน บ้านสันติคีรี

บ้านสันติคีรี

บ้านสันติคีรี สร.

ชื่อภาษาอังกฤษ : bansantikeeree

88 หมู่ 1
ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://bansantischool.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านสันติคีรี

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านสันติคีรี

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 3 0 3
ข้าราชการครู 13 38 51
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
อื่นๆ 0 2 2
รวม 17 41 58

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 60 74 134 5
ป.2 63 60 123 4
ป.3 57 60 117 4
ป.4 69 51 120 4
ป.5 78 65 143 5
ป.6 58 56 114 4
อ.1 45 40 85 3
อ.2 43 50 93 3
อ.3 47 47 94 4
รวม 520 503 1023 36

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันติคีรี

                                                                        ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันติคีรี 
                                             ตั้งอยู่เลขที่  88 หมู่ที่  1  ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง                                             
                                          จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57110  โทรศัพท์  053 – 765250 
                                                   website http://www.bansantikeeree-msl.ac.th
                                                    เวปเพจ:โรงเรียนบ้านสันติคีรี                                
๑.๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
๑.๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
๑.๕ เขตพื้นที่บริการการศึกษา ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
1.6 เขตบริการของโรงเรียน หมู่ 1 บ้านสันติคีรี หมู่ 11 บ้านเจียงจาใส หมู่ 13 บ้านตงจาใส
     1.7 สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์บ้านสันติคีรี
               เป็นภูเขาสูงประมาณ 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน ลาดต่ำลงมาด้านทิศตะวันออก เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำจัน
          อาณาเขต
               ทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
               ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอแม่จัน
               ทิศตะวันออกติดต่ออำเภอแม่จัน
               ทิศตะวันตก  ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และจังหวัดเชียงใหม่
                  แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า  ด้านอำเภอแม่จัน  แม่สาย  แม่ฟ้าหลวง