สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 60 74 134 5
ป.2 63 60 123 4
ป.3 57 60 117 4
ป.4 69 51 120 4
ป.5 78 65 143 5
ป.6 58 56 114 4
อ.1 45 40 85 3
อ.2 43 50 93 3
อ.3 47 47 94 4
รวม 520 503 1023 36

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 10 18 28 นายศรติศักดิ์ แสนก๋องคำ
ป.1/2 11 16 27 นางสาวชรินทร์รัตน์ บุญเลา
ป.1/3 11 17 28 นายแสงชัย ธีรพงศ์ภักดี
ป.1/4 11 15 26 นายทรงภพ ขุนยวมอนุรักษ์
ป.1/5 17 8 25 นางสาวลลิตา วงค์วิริยะ
ป.2/1 12 19 31 นางสาวภิญญดา ไชยวัง
ป.2/2 18 13 31 นางสาวสุภาวรรณ อ่อนนวล
ป.2/3 19 12 31 นางสาวกันติยา น่วมฟั่น
ป.2/4 14 16 30 นายธีระวัฒน์ แสนคำ
ป.3/1 11 19 30 นางสาวปาริชาติ เพ็ชรพลอย
ป.3/2 16 14 30 นางสาวเกศรินทร์ แสนคำหล่อ
ป.3/3 15 16 31 นายพงษ์สิทธิ์ นันต๊ะภูมิ
ป.3/4 15 11 26 นางสาวธัญญา แหวนเพชร นางสาวกิ่งกาญจน์ สายสูงเนิน
ป.4/1 14 16 30 นางสาวเมธาพร ญาวิระ นายธนากร แสนคำมา
ป.4/2 16 14 30 นายนิวัฒ บัวติ๊บ
ป.4/3 18 12 30 นางสาวธัญญาลักษณ์ จินะเขียว
ป.4/4 21 9 30 นายศุภการ แก้วรากมุข
ป.5/1 12 17 29 นางสาวสุฏาพร ธนสารพิพัฒน์คุณ นายธนาคม อภิวงค์
ป.5/2 15 14 29 นางสาวชบาไพร ปัญโญ
ป.5/3 16 13 29 นางสาวกนกพร ชุมภู
ป.5/4 17 12 29 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
ป.5/5 18 9 27 นายวิชัย พรมชัย
ป.6/1 17 12 29 นางพิชาภัส วงค์จรณบูรณ์
ป.6/2 14 15 29 ว่าที่ ร.ต.หญิง อชิรญาณ์ สีชา
ป.6/3 11 18 29 นายอัศวชานนท์ วงศ์สุวรรณ
ป.6/4 16 11 27 นายฌัชวิทย์ อินทราราม นายเอกภพ คำรส
อ.1/1 14 14 28 นางสาวณัฐวลัญช์ เรือนสอน
อ.1/2 17 12 29 นางสาวนภาพร หอมเจริญ
อ.1/3 14 14 28 นางสาววลัย บุญเรือง
อ.2/1 14 16 30 นางสาวจุฑาลักษณ์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์
อ.2/2 14 17 31 นางมะลิวัลย์ คำฮอม
อ.2/3 15 17 32 นางสาวสุธัมวดี ใจยะ
อ.3/1 9 14 23 นางสาวศิริลักษณ์ สุดแสวง
อ.3/2 13 11 24 นางสาวนิตยา อินทะสอน
อ.3/3 13 11 24 นางสาวศันสนีย์ เทพคำ
อ.3/4 12 11 23 นางสาวณัฏฐนันท์ บำเพ็ญบุญ
รวม 520 503 1023